Organisatie, bestuur, toezicht en medezeggenschap

Bij Westerholm kennen mensen elkaar kennen zijn de lijnen kort. Bestuur en toezicht werken vanuit de Governancecode Zorg, en zijn transparant in de besturing van de organisatie. Medezeggenschapsorganen zijn onmisbaar voor een goed bestuur en voor een organisatie die doet waar zij voor staat.

Stichting

De juridische verschijningsvorm van de organisatie is een stichting met statuten. De officiële naam is Stichting Westerholm/Rikkers-Lubbers, de voernaam is Westerholm. In het jaarverslag, dat u kunt vinden op jaarverslagenzorg.nl, vindt u meer over de juridische en organisatorische structuur van de organisatie. Het jaarverslag 2023 is ook hier te lezen.

Organogram

De organisatiestructuur wordt weergegeven in dit organogram.

ANBI 

Stichting Westerholm/Rikkers-Lubbers staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nr.RSIN 808059208. Westerholm voldoet aan de voorwaarden voor een ANBI-instelling en maakt hiertoe deze gegevens openbaar.

Governancecode zorg

Het bestuur van Westerholm vindt plaats op basis van de 7 principes van de Governancecode zorg:

 1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van Westerholm is het bieden van goede zorg aan (wijk)bewoners.
 2. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de organisatie.
 3. De organisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 4. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de organisatie.
 5. De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
 6. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
 7. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Raad van Bestuur

Westerholm wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van mevrouw Dineke Katerberg. Zij is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de organisatie. Zij werkt conform het Reglement voor de Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken, geeft advies en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur als het gaat om strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Hiervoor is een Toezichtvisie geformuleerd.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 personen:

 • Dhr. P. van der Wijk
 • Dhr. M. Talsma
 • Dhr. H.M. Hemmen
 • Mw. G. Elsinga-Assies
 • Mw. M. de Vries

De Raad van Toezicht is te bereiken per mail: rvt@westerholm.nl.

Medezeggenschap

Westerholm heeft een Ondernemingsraad en een Bewonersraad. Het zijn belangrijke gesprekspartners voor de directeur-bestuurder. De organisatie faciliteert de medezeggenschapsorganen in de vorm van financiële en personele ondersteuning.

Bewonersraad

De Bewonersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners die zorg ontvangen, van de bewoners die een appartement huren en van mensen in de wijk die zorg ontvangen van Westerholm. Alle drie de groepen zijn in de raad vertegenwoordigd. De samenwerkingsovereenkomst van de Bewonersraad en Westerholm is gebaseerd op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op het overleg huurders. De Bewonersraad denkt mee over het beleid en geeft advies.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u een mailtje sturen naar: bewonersraad@westerholm.nl.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en vertegenwoordigt de verschillende disciplines binnen de organisatie (facilitaire dienst, keuken, verzorging en verpleging, ondersteunende dienst, hospitality). De leden staan in rechtstreeks contact met de collega's binnen de organisatie. De Ondernemingsraad is voor bestuur en management een belangrijke sparringpartner als het gaat om regelingen op het gebied van personeel en organisatie.