Kwaliteit en veiligheid, voorwaarden voor fijn oud worden

Westerholm gelooft in de veerkracht van mensen en het vermogen om met beperkingen kwaliteit van leven te ervaren. Westerholm bevordert gelukkig en gezond oud worden en hanteert hiertoe strikte kwaliteitsnormen bij het dagelijks handelen. Veiligheid is één van de kernwaarden van Westerholm en hangt onlosmakelijk samen met kwaliteit van leven.

Westerholm veiligheid copy

Het symbool voor veiligheid

Het symbool voor veiligheid toont een schild, in de vorm van een omgekeerd huis, dat bescherming en geborgenheid biedt. In deze veilige omgeving zorgen mensen voor elkaar. Dit wordt verbeeld door de ineengeslagen handen die samen een hart vormen.

Kwaliteit van leven

Westerholm wil bijdragen aan de kwaliteit van leven. Dit betekent dat medewerkers samen met de bewoner en familie op zoek gaan naar een balans tussen kwaliteit van leven en het verantwoord nemen van eventuele risico’s. Ieder mens is anders en uniek, het leefritme en de behoeften van iedere bewoner zijn uitgangspunt van het dagelijks handelen.

Soorten veiligheid

Sociale veiligheid staat voorop, verbeeld door het symbool van het schild. Veiligheid komt ook tot uitdrukking in brandveiligheid, legionellabeheer, hygiëne- en infectiepreventie en veilige zorg. Westerholm voldoet aan alle eisen die in regelgeving aan deze onderwerpen worden gesteld.

Er vinden geregeld audits plaats, en op basis van de resultaten van die audits vindt verbetering plaats. Op deze manier wordt gewerkt aan continue kwaliteitsverbetering.

Kwaliteitskeurmerk

Er wordt voldaan aan alle kwaliteitseisen. Dit komt tot uitdrukking in het ISO-keurmerk dat Westerholm heeft. Certificatie in de Zorg voert de periodieke audits uit. Het hebben van het ISO-keurmerk betekent dat er voor 100% wordt voldaan aan alle eisen van de betreffende norm. 

Borgen van kwaliteit en veiligheid

Jaarlijks maakt Westerholm een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag waarin op specifieke punten aandacht wordt besteed aan kwaliteit(sverbetering). Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag vindt u door op de twee links te klikken.

Teveredenheid

Bewonerstevredenheid

Westerholm hoort graag van (wijk)bewoners wat zij vinden van de dienstverlening en zorg. Dat biedt de mogelijkheid om continu de dienstverlening te verbeteren en het wonen te optimaliseren. Om deze reden hecht Westerholm bijzondere waarde aan zorgvuldig uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken.

Bewoners en familieleden worden betrokken bij het opstellen van een passende vragenlijst. De onderzoeken worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De resultaten van het meest recente tevredenheidsonderzoeken vindt u hier en hier.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland.nl biedt de mogelijkheid om publiekelijk de ervaringen met de zorg- en dienstverlening van Westerholm kenbaar te maken. Westerholm stelt het erg op prijs als bewoners en hun familieleden hun waardering op deze manier tot uitdrukking brengen, omdat ook dit helpt bij het continu verbeteren.

Laat uw waardering achter

Algemene voorwaarden

Voor de dienstverlening en zorg van Westerholm gelden Algemene Voorwaarden. Hierin staan de rechten en plichten van bewoners en van de organisatie. Westerholm hanteert de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door branchevereniging Actiz in samenwerking met de landelijke cliënten- en patiëntenorganisaties.

De algemene voorwaarden kunt u hier bekijken.