Integriteit en klachten bij Westerholm

Het is de missie van Westerholm eraan bij te dragen dat u op uw eigen manier oud kunt worden in een fijne en veilige omgeving. Vanuit de kernwaarden eigenheid, veiligheid en plezier werken de medewerkers en vrijwilligers met de bewoners en hun sociale omgeving samen om inhoud te geven aan deze missie. Het kan voorkomen dat er zaken mis gaan of dat u niet tevreden bent. Het is belangrijk dat u uw klachten of de zaken waarover u niet tevreden bent zo vroeg mogelijk bespreekbaar maakt. 

Wat te doen als u een klacht heeft?

Wanneer u een klacht heeft is het belangrijk om deze zo vroeg mogelijk bespreekbaar te maken. Met elkaar in gesprek gaan maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen.

Wat kunt u doen?

 • Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker.
 • Uw klacht bespreken met de manager Wonen, Welzijn & Zorg.
 • Hulp inroepen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 • Een officiële klacht indienen bij de directeur-bestuurder.
 • Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie.
Integriteit en klachten westerholm

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris probeert samen met u een oplossing te vinden. De klachtenbemiddelaar neemt contact met u op om een duidelijk beeld te krijgen van het probleem. Als u dat wilt, wordt er een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek.

Uw klacht wordt uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt gewaarborgd en alleen met uw toestemming wordt de betrokken professional op de hoogte gebracht. De klachtenfunctionaris overlegt en bemiddelt met de betrokken medewerker. Indien nodig geeft hij uitleg over de klachtenregeling.

Geschillencommissie

Wanneer wij niet in alle redelijkheid met u tot een geschikte oplossing kunnen komen, kunt u uw klacht desgewenst schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie of de burgerlijke rechter. Als onafhankelijke organen kunnen zij een bindend oordeel vellen over de situatie. Wanneer u een klacht formeel wilt indienen bij één van deze instanties kan de bovengenoemde klachtenfunctionaris u daarbij adviseren en begeleiden.

U vindt hier de volledige klachtenregeling.

Westerholm in Haren

Wet zorg en dwang (Wzd)

Per 1 januari 2020 is de Wzd in werking getreden. Deze wet regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg kan worden gegeven. Dit kan van toepassing zijn als iemand niet meer in staat is om zelf te beslissen over de te ontvangen zorg.

Onvrijwillige zorg kan van toepassing zijn als iemand niet meer in staat is om zelf te beslissen over de te ontvangen zorg. Voor de eigen veiligheid kan het bijvoorbeeld zijn dat een bedhek of een sensor wordt geplaatst. Dat is volgens de wet een vrijheid beperkende maatregel, die in Westerholm alleen met instemming van de bewoner of diens vertegenwoordiger wordt toegepast. Daarbij wordt gehandeld volgens de geldende wet- en regelgeving.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wzd kent een cliëntenvertrouwenspersoon, die ondersteuning kan bieden als u hulp ontvangt waarop de Wzd van toepassing is. Voor Westerholm is dat Jikkie Taekema . Zij kan als cliëntenvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij:

 • Het helder krijgen van uw probleem.
 • In gesprek komen met de zorgverlener over uw probleem.
 • De gesprekken samen voorbereiden.
 • Ondersteunen in gesprekken die gaan over uw onvrijwillige zorg.
 • Ondersteunen bij het schrijven van brieven of mails.
 • Een klachtenprocedure ondersteunen.

Verschillen klachtenfunctionaris en cliëntenvertrouwenspersoon:

 • De cliëntenvertrouwenspersoon kan alleen mensen ondersteunen die een indicatie hebben volgens de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De klachtenfunctionaris is er voor iedereen die wonen, zorg en ondersteuning van Westerholm ontvangt.
 • De cliëntenvertrouwenspersoon staat naast de bewoner en ondersteunt de bewoner in zijn of haar wens. De klachtenfunctionaris behandelt een klacht en probeert door bemiddeling de klacht naar tevredenheid op te lossen. Beide functionarissen zijn onafhankelijk.

Klachtenfunctionaris

Harm van Dijk
0594 – 518 716 of 06 – 23 36 66 30
Pastorije 82
9356 BS Tolbert
klachtenfunctionaris@westerholm.nl

Cliëntvertrouwenspersoon

Jikkie Taekema
085 – 487 40 12 of 06-82517952 
JikkieTaekema@quasir.nl

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoonnummer 050 - 534 21 22.

U kunt ook een e-mailbericht sturen naar info@westerholm.nl.