Welke financiële regelingen zijn van toepassing?

In Westerholm woont u zelfstandig in uw eigen appartement met eigen voorzieningen. U ontvangt ondersteuning en zorg die zijn afgestemd op eigen mogelijkheden en op de mogelijkheden van uw naaste omgeving. Er zijn verschillende financiële regelingen van toepassing als het gaat om de kosten van wonen, ondersteuning, zorg en dienstverlening. Hieronder staan ze op een rijtje.

Wonen

Wonen met huur

Voor sommige appartementen betaalt u huur en servicekosten, waarvan de prijzen variëren. De verplichte afname van service betreft de gebruikelijke kosten zoals glasbewassing, tuinonderhoud, e.d. Ook betreffen de servicekosten uw veiligheid, zoals brandveiligheid, legionellabeheer en persoonsalarmering.

In de huurovereenkomst tussen u en Westerholm zijn rechten en plichten rondom het wonen in Westerholm vastgelegd. Meer informatie over omvang en ligging van de appartementen vindt u binnenkort in onze nieuwe brochure.

Wonen met een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Voor sommige appartementen betaalt u geen huur, maar een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Dit is het geval als het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) heeft vastgesteld dat u zorg met verblijf nodig heeft, in de volksmond ook wonen met zorg genoemd. Het CAK berekent uw eigen bijdrage, de hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Rechten en plichten rondom het wonen met zorg zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst tussen u en Westerholm.

Zorg

Langdurige ongeplande zorg en toezicht: eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Als u langdurig ongeplande zorg en toezicht nodig heeft, beoordeelt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of u hiervoor een indicatie krijgt. Is dit het geval dan betaalt u een eigen bijdrage via het CAK. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijk situatie en van het feit of u al dan niet een appartement met verplichting tot huurbetaling bewoont.

De basis voor langdurige ongeplande zorg en toezicht ligt in de Wlz (Wet langdurige zorg).

Planbare zorg, ook wel thuiszorg genoemd: geen eigen bijdrage

Heeft u zorg nodig die planbaar is, dan stelt de wijkverpleegkundige hiervoor een indicatie. U kunt deze zorg ontvangen als u een woning in de wijk bewoont, en ook als u een huurappartement in Westerholm bewoont. U betaalt voor deze zorg geen eigen bijdrage en er geldt geen eigen risico.

De basis voor deze zorg ligt in de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Tijdelijke zorg: verschillende financiering

Als u herstellende bent na een operatie of ziekte, of als uw naaste omgeving even niet voor u kan zorgen, dan kunt u tijdelijk zorg van Westerholm ontvangen. Dit is mogelijk in uw huis in de wijk, of tijdens een tijdelijk verblijf in Westerholm. Een overzicht van deze verschillende vormen van tijdelijke zorg en de daarbij behorende financiering, vindt u hier.

Begeleiding

Eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven deelnemen aan de samenleving, kan het zijn dat u ondersteuning nodig heeft. U kunt hierbij denken aan zaken als hulp bij het huishouden, bij het onderhouden van contacten of bij het geven van een zinvolle invulling van de dag.

U kunt begeleiding thuis ontvangen als u individuele ondersteuning nodig heeft. Gaat het om een zinvolle invulling van uw dag, dan kunt u in Westerholm (een deel van) uw dag doorbrengen. U kunt daarbij denken aan het ontmoeten van anderen, samen eten en deelname aan activiteiten.

De gemeente is verantwoordelijk voor de beoordeling van de noodzaak van hulp en ondersteuning. WIJ Groningen stelt hiervoor de indicatie. U betaalt een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Dienstverlening

De tarieven van de meest voorkomende diensten en producten die u af kunt nemen van Westerholm vindt u hier.

Links en informatie

Relevante adressen voor het aanvragen van indicaties, eigen bijdragen en algemene informatie:

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via telefoonnummer 050 - 534 21 22.

U kunt ook een e-mailbericht sturen naar info@westerholm.nl.