Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Om de organisatie van Westerholm goed te kunnen besturen, heeft zij een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een tweetal inspraakorganen.

Raad van Bestuur

Onze organisatie wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van mevrouw Dineke Katerberg. Deze directeur-bestuurder is richtinggevend en belast met de dagelijkse aansturing.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken, geeft advies en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur als het gaat om strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Hiervoor is een Toezichtvisie geformuleerd.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:

  • Dhr. drs. B.J.M. Hanewinkel
  • Dhr. mr. E.M. van Koldam
  • Mw. H.H. Landeweerd
  • Mw. mr. M.P. Waninge
  • Dhr. drs. A.H.B. Wortelboer QT
  • Dhr. M. Talsma

De Raad van Toezicht is te bereiken per mail: rvt@westerholm.nl

 

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt tien keer per jaar bij elkaar om de belangen te behartigen van onze cliënten in ons zorgcentrum en in de wijk. De raad vormt het instrument om cliënten invloed te geven op het leefklimaat en de dagelijkse zorg- en dienstverlening. Onze cliëntenraad denkt mee over het beleid en geeft adviezen aan de Raad van Bestuur. Behalve adviesrecht bij besluiten van financiële en organisa­to­rische aard heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht over onderwerpen die van zeer direct belang zijn voor de cliënten. Het gaat dan om bijvoorbeeld voeding, hygiëne, gezondheid, veiligheid, geestelijke verzorging, klachtenregeling.

Lees ook de interview met mevrouw E. Poutsma, hoe zij als lid de cliëntenraad ervaart.

Ondernemingsraad

De leden van de ondernemingsraad (OR) behartigen de belangen van onze medewerkers en zijn ‘gekozen’ uit verschillende disciplines (facilitaire dienst, keuken, verzorging, activiteiten­begeleiding). Om hun werk goed te kunnen doen, spreken de OR-leden regelmatig met de medewerkers en vragen hun mening. Als medewerkers een onderwerp aan de OR-leden willen meegeven om te bespreken, kunnen zij dat schriftelijk laten weten.

 

"Een correcte gang van zaken, dat is toch in ieders belang."