Klachtenregeling

Het is voor Westerholm belangrijk dat onze bewoners en cliënten tevreden zijn over onze zorg. Ondanks ons streven u als bewoner zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het toch gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Om eventuele onvrede kenbaar te maken kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Bent u het ergens niet mee eens, bijvoorbeeld over zaken als voeding, verzorging, huishouding of bejegening? Dan vernemen wij dat uiteraard graag, zodat we samen met u tot oplossingen kunnen komen. Uw welbevinden is voor ons immers van groot belang. Een klacht of ongenoegen vernemen wij daarom bij voorkeur in een zo’n vroeg mogelijk stadium. Mogelijk kunnen we dit dan al direct met u oplossen of zijn er zelfs preventieve maatregelen te treffen waardoor onze dienstverlenging kan worden verbeterd.

Informele klachtbehandeling
Uw ongenoegen kenbaar maken aan de zorgmedewerkers is een eerste stap om tot een oplossing te komen. Wellicht is er sprake van een misverstand dat door de juiste communicatie weer recht kan worden gezet. Mocht u er met hen niet uitkomen, dan kunt u uw ontevredenheid kenbaar maken aan de directie. Een kort briefje is in veel gevallen al voldoende.

Bemiddeling door klachtenfunctionaris
Als deze interne behandeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Met een bemiddelende en informerende rol neemt deze functionaris uw feedback vertrouwelijk in behandeling en maakt deze bespreekbaar met de Raad van Bestuur om een oplossing te vinden voor uw klacht. De klachtfunctionaris treedt daarbij op als adviserend en begeleidend vertrouwenspersoon.

Voor de zorgcentra van Westerholm is de heer H. van Dijk aangesteld als klachtenfunctionaris. U kunt hem op de volgende manieren bereiken:

Tel: 0594-518716 of 06-23366630
E-mail: harm.dijk@home.nl
Postadres: de heer H. van Dijk, klachtenfunctionaris Westerholm, Pastorije 82, 9356 BS Tolbert.

Formele klachtbehandeling
Wanneer wij met u niet in alle redelijkheid tot een geschikte oplossing kunnen komen, kunt u uw klacht desgewenst schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie of de burgerlijke rechter. Als onafhankelijke organen kunnen zij een bindend oordeel vellen over de situatie. Wanneer u een klacht formeel wilt indienen bij één van deze instanties kan de bovengenoemde klachtenfunctionaris u daarbij adviseren en begeleiden.

Bovenstaande tekst kunt u ook als factsheet downloaden. De volledige klachtenregeling kunt u desgewenst ook in een papieren versie opvragen bij de receptie van Westerholm.

"Door de tussenkomst van de onafhankelijke klachtencommissie zijn we er in goed overleg uiteindelijk toch nog uitgekomen."